Letní QRP závod a Alpe Adria VHF contest 2019

termín: 4.8.2019, Černá Hora, Krkonoše (1260 m), JO70UP

English translation below.

Tento závod se jednoznačně nevyvedl.
Naladit druhou KRC jsem nezvládl, tak jsem vyrazil jen s 1 Yagi anténou.
Ráno jsem ještě dobaloval a vyrážel se zpožděním. Cestou mě ještě zdržely 2 objížďky a mírná fronta u lanovky. Nahoře jsem byl až kolem poledne. Proto jsem se rozhodl postavit stožár na prvním použitelném místě před Sokolskou boudou.
Stavění stožáru bylo trochu komplikovanější a delší (přehazování kotvících míst). Během něj přišel první deštík.První QSO na pendrek mám ve 10:35 UTC. Na pendrek jsem slyšel jen pár stanic. Bylo pulzové rušení od ohradníku, ale po druhém (větším) dešti ustalo.
Následovalo sklopení prázdného stožáru, namontování KRC a kabelů, znovu postavení a dovyrovnání kotev včetně druhého kotvení (celkově stavba trvala se 7 QSO na pendrek a přechodem deště hodinu). Ani s KRC jsem neslyšel nějak enormní množství stanic. Ostatní měli tak 30 až 70 QSO, ale tolik stanic na pásmu rozhodně nebylo a pajlapy se nekonaly.Světlý moment byl, že jsem překvapivě silně uslyšel YU7ACO z KN05 (746 Km). Moji značku pobral, ale kód už pak ne a snažení o QSO zabralo 10min. Podobně S53DKR to nakonec ode mne taky nepobral. Pak jsem zkusil volat fone výzvu na 144.390MHz s anténou na JZ. Vydržel jsem volat dlouhých 20min a zvládl jsem udělal 10 QSO. Někdy potom přešel třetí (vydatný) déšť a já to nějak dotáhl na 36 QSO v QRP závodě.Až potom jsem v mobilu spustil ON4KST chat. Místo abych sám naháněl udělatelné stanice, tak jsem telegrafem "dřel" ty, co psali mě. Takhle mě uhnal i IQ3XL a když jsem mu napsal, že ho slyším, tak z něj vypadlo "jen SSB". Ale byl tu silně, tak to nakonec prolezlo (537 km). Pak mám 14 min bez QSO, kdy nejspíš znovu přišlo to rušení od ohradníku. Alespoň, že pak telegrafem prolezl 9A3K z JN65 (621 km), což byl nakonec ODX AA závodu. Pak mi napsal YU1LA že na mě cékví. Slyšel jsem ho jakž takž, ale mých 5W do 6el. Yagi nebral. Protože mám v FT817 jen SSB filtr, psal jsem mu, ať se po mě podívá +-500Hz a on na to odepsal, že závod právě skončil. Myslel jsem, že bude trvat ještě hodinu.Pásmo ale utichlo, tak jsem zkusil poslechnout majáky. Našel jsem nejdřív DB0FGB, ale zrovna se zvedl dost silný vítr, tak jsem jen rychle otočil ant a zkusil najít OK0EB (nic). Táhly dost černé mraky a přestože jsem nahoru táhl 0,5l Magnézie, stejně jsem byl poslední hodinu už dehydrovaný. Tak jsem to začal rychle balit a po zabalení jsem to vzal rovnou k lanovce. Cestou dolů se zase rozpršelo.Drobný postřeh:
Za poslední poslední tři suché roky jsem třikrát zažil v Alpe Adria závodě vydatný déšť...


mapa spojení QRP závod
mapa QSO - QRP závod

mapa spojení AA contest
mapa QSO - AA contest


Výsledek + nejdelší spojení v závodě
QRP: 36 QSO; 5525 b
ODX : S59P; JN86AO; 450km

AA: 43 QSO; 9022 b
ODX : 9A3K;JN65UF; 621km (5W, 6 el. Yagi )

Alpe Adria VHF contest 2019

term: 4.8.2019, Riesengebirge (Nord of Czech Republic), 1260 m ASL, JO70UP

This contest was not so much successful.
I didn't manage to tune the second 6 el.Yagi, so I used in contest only 1 Yagi antenna. In the morning I finished packaging and traveled to mountains with delay. Along the way I was delayed by two detours and a slight queue at the cable car. I was up in 1200m ASL around noon.
For that I decided to build the mast on the first usable place. The mast building was a bit more complicated and take longer time (shifting of anchoring points). During it came the first rain.
I did my first QSO at 10:35 UTC. I only heard a few stations on the rubber-antenna. There was a pulse QRM from the electrical fence, but after the second (larger) rain it stopped. I continued with tilting of the empty mast, installation of Yagi and cables, re-positioning and retrofitting of the anchors, including the second anchoring (overall building with transition of rain took one hour). With 6el. Yagi I have not heard any enormous number of stations. The other stations had 30 to 70 QSO, but there were not so many stations on the band and no pile-up. The bright moment was that I strongly listened YU7ACO from KN05 (746 Km). He took my callsign, but not the code, and the QSO effort took 10 minutes. Similarly, S53DKR did not take code from me either. Then I tried to call the fone CQ at 144.390MHz with the antenna to S-W direction. During 20min of CQ I did 10 QSOs. Followed the third (strong) rain and till end of QRP contest I created 36 QSO.
I logged into ON4KST chat on my mobile. Instead of chasing doable stations, I toil by telegraph those, who wrote to me. This way chased me IQ3XL, and when I wrote to him that I listen and call by CW, he answer "only SSB". But signal was strong, so QSO finally succeed (537 km). Then I have 14 min without QSO, which probably came again interference from the electrical fence. By telegraph I did 9A3K in JN65 (621 km), which was finally ODX in AA contest. After that wrote to me YU1LA that he CQ in my direction. I heard his CW, but he did not answer to my 5W to 6el. Yagi. Because I have only an SSB filter in the FT817, I wrote him to look at me +-500Hz. He answered, that contest just ended. I thought that end is one hour later :-(.
The clouds were black enough, and although I was dragging up 0.5 liters of mineral water, I was quite dehydrated. So I started to pack all quickly and after packing I hurried straight to the cable car. On the way downhill it rained again.

Little observation:
In the last 3 dry years I have experienced 3-times heavy rains in the Alpe Adria contest...Robert OK1FEN

závodění
hlavní strana